GDPR

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Jógové studo Romana Bauerová, Karlovy Vary – Stará role 36017, IČ : 69955832 (dále jako „Správce informací“), si velmi váží Vaší důvěry a klade velký důraz na ochranu osobní ch údajů všech subjektů, se kterými spolupracuje. Správce informací zpracovává veškeré osobní údaje výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů (především zákon č. 101/2000 Sb. a od 25.5.2018 nařízení Evropskéh o parlamentu a Rady č. 2016/679).

Jaké osobní údaje Správce informací zpracovávány?

Pro jaké účely je tento souhlas udělen?

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem informací, včetně řešení práv z odpovědnosti za vady. Dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

Správce informací nevyužívá automatů v rozhodování při zpracování osobních informací ve smyslu čl. 22 nařízení.

Jakým způsobem jsou informace zpracovávány?

Zpracování osobních údajů probíhá v informačních systémech Správce informací a to jak manuálním, tak automatizovaným způsobem. Toto zpracování osobních údajů provádí určení zaměstnanci Správce informací.

Z jakých zdrojů Správce informací osobní údaje získává?

Osobní údaje jsou získávány výhradně od subjektů nebo z veřejných zdrojů (Internet, veřejné rejstříky státní správy).

Komu jsou osobní údaje Správcem informací předávány?

Mimo určených zaměstnanců jsou dalšími příjemci Vašich osobních údajů:

Jak dlouho jsou osobní údaje uchovávány?

Udělený souhlas zůstává v platnosti po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování dle příslušné legislativy (nejdéle však po dobu stanovenou legislativou).

Jaká zákonná práva má subjekt při zpracování osobních údajů?

Za podmínek stanovených směrnicí má subjekt právo požadovat od Správce informací:

Jak je možno udělený souhlas odvolat?

Souhlas je dobrovolný a je možné odmítnout jeho udělení nebo udělený souhlas kdykoliv odvolat. Neudělení souhlasu, nebo jeho odvolání, nemá žádné důsledky na případný smluvní vztah subjektu a Správcem informací. Neudělením souhlasu subjekt přichází o případné benefity zákaznického programu.

Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení na adresu Správce informace (písemné odvolání na adresu Správce informace, či emailem).